Usuwanie z dachów

W Polsce w 1982 roku na podstawie danych stacji sanitarno-epidemiologicznych liczbę zatrudnionych w zakładach przetwórstwa azbestu oszacowano na około 400 osób. Ogółem, uwzględniając inne działy gospodarki narodowej (prace izolacyjne, budownictwo, zakłady remontowe, itp.), oszacowana liczba zatrudnionych w narażeniu na pył azbestu wynosiła 6400 osób, w tym według oficjalnych statystyk około 3000 osób pracowało w stężeniach przekraczających NDS ( najwyższe dopuszczalne stężenie azbestu ). Pomimo restrukturyzacji przemysłu azbestowego i stopniowej eliminacji wyrobów azbestowych, a także znacznego zmniejszenia zatrudnienia w wielu innych gałęziach przemysłu, w których występowało narażenie na włókna azbestu, przedstawione liczby należy uznać za znacznie niedoszacowane. Niedoszacowane bowiem w otoczeniu budynków, które są zbudowane z materiałów azbestowych żyją setki tysięcy ludzi, mniej lub bardziej narażone na zdrowotne uciążliwości. 

Usuwanie eternitu z dac..

Usuwanie eternitu z dachów i elewacji

Warszawa, Łódź, Kraków, Siedlce, Bydgoszcz, Poznań

Firma dekarska RB Zbigniew Rosiek

tel. 604 260 209 

Prace rozbiórkowe ele..

Prace rozbiórkowe elementów budowlanych, zawierających azbest, mogą obejmować wykorzystanie kilku technik :

•  Demontażu: poprzez ręczne odkręcenie albo przez cięcie płyt azbestowych z wykorzystaniem dźwigów i podestów ruchomych,

•  z wykorzystaniem maszyn: duże maszyny wyposażone w różne wyspecjalizowane nasadki przeznaczone do prac związanych z rozbiórką. Metodę tę można przeprowadzić na odległość,

•  rozbiórka z wykorzystaniem kuli na łańcuchu lub podobnego sprzętu: metoda (na odległość) znajduje zastosowanie przy rozbiórce niebezpiecznych konstrukcji,

•  rozbiórka z wykorzystaniem materiałów wybuchowych: metoda (na odległość) jest również stosowana przy rozbiórce niebezpiecznych konstrukcji.

 

Bezpieczne usuwanie płyt azbestowo-cementowych przedstawione zostanie na przykładzie ich demontażu z dachu dwupiętrowego, jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Dach posiada nachylenie 28 stopni (rys.1). W budynku uszczelniono otwory okienne i drzwiowe w celu odpowiedniego zabezpieczenia przed pyleniem i narażeniem mieszkańców na włókna azbestu.

Przed przystąpieniem do demontażu, pracownikom bezpośrednio zatrudnionym przy pracach rozbiórkowych z wyrobami zawierającymi azbest, przedstawiono plan pracy i zapoznano ich z wymogami dotyczącymi BHP w czasie wykonywania tych prac.  

Przed wejściem na dach budynku, pracownicy otrzymują sprzęt ochrony indywidualnej, taki jak: jednorazowe kombinezony ochronne, odpowiednie obuwie, rękawice, maski przeciwpyłowe  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 14 października 2005 r.

 

Płyty zawierające azbest, przed ich usunięciem z dachu budynku, powinny zostać nawilżone wodą i utrzymywane w stanie wilgotnym przez cały czas pracy (tzw. metoda „na mokro”).

Zastosowanie metody „na mokro” powoduje, że włókna azbestu nie są unoszone wraz z powietrzem i stężenie ich w środowisku jest niższe.

Podczas demontażu eternitu pobiera się próbki powietrza w celu przeprowadzenia oceny higienicznej stanowiska pracy związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Pobieranie próbek przeprowadza się przy pomocy dozymetru indywidualnego, który umieszczony jest na odzieży pracownika przeprowadzającego demontaż płyt azbestowo-cementowych.

 

Eternit rewitalizacja łódzkie mazowieckie małopolskie

Wszędzie tam, gdzie jest to technicznie możliwe, demontuje się całe płyty eternitowe bez ich uszkadzania. Zależy to od stanu technicznego płyt. Do odspajania płyt, trwale związanych z dachem, stosujemy narzędzia ręczne lub narzędzia wolnoobrotowe, wyposażone w miejscowe instalacje odciągające powietrze.

Transport zdemontowanych elementów zawierających azbest, przeprowadzamy za pomocą mechanicznego wyciągu dekarskiego, który pozwala na wyeliminowanie uciążliwego transportu ręcznego

 

Po zabezpieczeniu odpadów azbestowych oczyszczono teren prac z pozostałości eternitu poprzez zmiatanie na mokro resztek eternitu i pyłów znajdujących się na dachu z jednoczesnym spryskiwaniem zmiatanej powierzchni.

Zwiezione płyty eternitowe są pakowane w szczelne i mocne folie. Wyroby zawierające azbest są odpadami niebezpiecznymi. Odpady te, ze względu na zakaz stosowania azbestu, nie mogą być poddawane odzyskowi czy innemu wykorzystaniu i muszą być unieszkodliwiane w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi oraz środowiska. Podlegają przepisom ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach oraz klasyfikacji zgodnie z katalogiem odpadów

Etapem kończącym usuwanie wyrobów azbestowych z obiektów jest przewóz odpadów zawierających azbest na składowisko odpadów niebezpiecznych.

W przypadku braku takiej możliwości odpady azbestowe mogą być deponowane na wydzielonych częściach składowisk odpadów innych niż niebezpieczne (z wyjątkiem składowisk obojętnych). Odpady zawierające azbest powinny być składowane selektywnie, odseparowane od innych odpadów, a miejsce składowania musi być oznakowane i zaznaczone na planie sytuacyjnym składowiska.

 

Po wykonaniu prac rozbiórkowych, ponownie pobiera się próbki powietrza dla oznaczenia stężenia włókien azbestu w powietrzu atmosferycznym i przeprowadzenia oceny stanu zanieczyszczenia powietrza w rejonie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Pomiary te wykonuje się np. za pomocą aspiratora typu AS-50, który umieszcza się w dwóch miejscach: z przodu i z tyłu budynku w odległości 1,5 m od ściany budynku.